• Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:

      

     Art.53.

     W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

      

     Art.54.

     Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

     W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.
      

      

      

     Rok szkolny 2019/2020

      

     Prezydium Rady Rodziców

     Przewodniczący - Ewa Androsiuk

     Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Tabulska

     Sekretarz - Maria Marczewska

     Skarbnik - Wojciech Prokopiuk

      

     Komisja Rewizyjna

     Przewodniczący - Andrzej Łukasik

     Członkowie - Katarzyna Pawluczuk, Ewelina Brela

      

      

      

      

     KONTO RADY RODZICÓW

     Numer konta: 16 8025 0007 0090 1147 2000 0010

     Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
     ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

     Wpłaty w roku szkolnym 2019/2020:

        40 zł - szkoła podstawowa

      

     Prosimy w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

      

     Wpłaty, można rozłożyć na dwie raty:

     I rata do 31 grudnia 2019r.

     II rata do 31 marca 2020r.

      

     Nagrodą za 100% klasową wpłatę na Radę Rodziców będzie dofinansowanie wycieczki na koniec roku w kwocie 300 zł.

      

      

     Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców lub u wychowawcy.