• Nadanie imienia szkołom

    •   23 listopada 2011 odbyły się oficjalne uroczystości z okazji nadania szkołom imienia. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy, którą sprawował ks. kanonik Zdzisław Dudek. Podczas mszy poświęcony został nowy sztandar szkoły, który do momentu przekazania społeczności szkolnej, spoczywał w rękach rodziców: Barbary Szprychel, Ewy Androsiuk oraz Jana Wołosiuka.

       Po mszy świętej w uroczystym pochodzie udano się do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1. Pierwszym punktem programu było przecięcie wstęgi, symbolizującej zakończenie prac remontowych i modernizacyjnych szkoły. Wstęgę przecinali zaproszeni goście, ale także przedstawiciele uczniów i rodziców. Następnie wszyscy uczestnicy obchodów udali się na halę sportową, na której przybyłych gości przywitali gospodarze uroczystości burmistrz Jacek Danieluk oraz dyrektor szkoły Zenon Iwanowski. Obecnością obchody uświetnili m.in. wojewoda Henryka Strojanowska, ks. kanonik Zdzisław Dudek, ks. prot. Jarosław Łoś, ks. Andrzej Pugacewicz, Konsul Generalny Białorusi Aleksander Łozicki, Konsul Polski w Brześcia Stanisław Żarczyński, mer Brześcia Aleksander Pałuszenkow, vice-mer Brześcia Władymir Czernow, Kurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Krzysztof Babisz, komendanci służ mundurowych, Radni Miasta, wójtowie i radni sąsiednich miejscowości oraz wieloletni przyjaciele szkoły.

      Ceremonię przekazania sztandaru przez rodziców na ręce pocztu sztandarowego uczniów, poprzedziła prezentacja multimedialna dotycząca historii szkoły oraz patronki Królowej Jadwigi. Akt nadania imienia szkole dyrektorowi Zenonowi Iwanowskiemu w imieniu Rady Miasta, wręczył Przewodniczący Jarosław Tarasiuk. Następnie dokonano uroczystego przekazania sztandaru przez rodziców dyrektorowi, który z kolei przekazał go uczniom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego. Kolejnym punktem ceremonii było złożenie ślubowania przez społeczność uczniowską.

       Po zakończeniu ceremoniału związanego z nadaniem imienia, kolejno głos zabierali goście, dziękując za zaproszenie i życząc szkole samych sukcesów. Wzruszające było zwłaszcza wystąpienie Wandy Kuśnierek, która w 1959 roku podjęła decyzję o budowie szkoły. Gorące podziękowania i kwiaty na ręce pani Kuśnierek złożyli burmistrz Jacek Danieluk, dyrektor Zenon Iwonawski oraz przewodniczący rady Jarosław Tarasiuk.

       Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna, którą wraz z dziećmi i młodzieżą przygotowały polonistki Barbara Badalska oraz Dorota Poleszczuk, przy współudziale chóru "Corda Vox" i Tomasza Jezuita, który wraz z Ewą Bloch prowadzili całą uroczystość. Wyjątkowo miłą niespodziankę przygotowała delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły na Białorusi - dwie piosenki wykonała bardzo zdolna młoda wokalistka, która oczarowała publiczność zarówno śpiewem, jak i choreografią taneczną.

       Ostatnim punktem programu było wręczenie nagród uczniom, biorącym udział w konkursach dotyczących Królowej Jadwigi.

     KK