• Nowe zasady funkcjonowania przedszkola

     • NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

      Na podstawie Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      1. Zgodnie ze Statutem Przedszkola Miejskiego w Terespolu do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Przyprowadzając dziecko do przedszkola każdy rodzic musi mieć świadomość potencjalnego zagrożenia jakie niesie  ze sobą koronawirus i bierze pełną odpowiedzialność za dobrowolne pozostawienie dziecka w placówce.
      3. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki zostaje ograniczone. Za osobę trzecią uznaje się osobę niebędącą pracownikiem, rodzicem/opiekunem dziecka ani nauczycielem.
      4. Okres adaptacyjny dla wychowanków grup przedszkolnych 3 oraz 4letnich wynosi jeden miesiąc (do końca września), w tym czasie osoby przyprowadzające uczniów do przedszkola mogą przebywać w placówce do czasu, kiedy dziecko rozpocznie zajęcia.
      5. Zabrania się osobom trzecim w czasie trwania zajęć lekcyjnych przebywania na korytarzach przedszkolnych oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy odbywają się zajęcia.
      6. Rodzice mają prawo do spotkań z wychowawcami grup po wcześniejszym umówieniu się.
      7. Na teren szkoły można wchodzić tylko wejściem głównym, za wyjątkiem dzieci klas 0  oraz dzieci 5 letnich i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów prawnych.
      8. Osoby trzecie mogą odprowadzić dzieci tylko do szatni.
      9. Osoby trzecie po przyprowadzeniu dziecka do szatni, niezwłocznie opuszczają teren przedszkola.
      10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem.
      12. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
      13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
      14. Każdy rodzic/opiekun musi być zaopatrzony w osobiste środki ochrony, tj. maseczka.
      15. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
      16. Rodzic powinien zapewnić dziecku podpisaną butelkę z piciem na czas jego pobytu w przedszkolu.
      17. Rodzic po wejściu do budynku zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni, następnie przekazuje dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola, który pomoże mu przebrać się w szatni oraz odprowadzi je do sali zajęć.
      18. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      19. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
      20. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na piśmie na mierznie temperatury dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
      21. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów opiekun grupy niezwłocznie powiadamia rodzica dziecka oraz odprowadza je do pomieszczenia izolacyjnego.
      22. W celu zapewnienia lepszej komunikacji rodzic zobowiązany jest do pozostawienia dwóch numerów kontaktowych (jeden numer prywatny, drugi numer do współmałżonka/opiekuna dziecka lub np. do pracy) w celu szybszego i lepszego kontaktu w momencie zaistnienia zagrożenia.
      23. Rodzicu, regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.