• #SOLIDARNI Z UKRAINĄ

   03.03.2022 17:50
  • Wideokonferencja dla rodziców "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?".

   02.03.2022 11:37

   Szanowni Państwo Dyrektorzy,
   w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby, Lubelski Kurator Oświaty, w czwartek 3 marca 2022 r. o godz. 16.30 organizuje w formule on-line spotkanie z psychologami, adresowane do rodziców dzieci i młodzieży, w temacie "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?".
   Przewidziano wystąpienia:

   1. "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?" -  z p. Anna Radziwiłko - psycholog, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli - przedstawi praktyczne wskazówki, kiedy i jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku oraz z młodzieżą na ten temat, co należy mówić, czego unikać;
   2. "Jak przygotować dziecko na zmiany w domu/w szkole/ w klasie (w kontekście aktualnej sytuacji)?"  - p. dr Wiesław Poleszak - psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ośrodka Rozwoju Edukacji - specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych – przybliży sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży, reagowanie na zmiany, przedstawi wskazówki, jak pomóc odnaleźć się dziecku/ młodemu człowiekowi w nowej rzeczywistości.
   Proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie informacji i udostępnienie linku (za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji) wszystkim rodzicom z Państwa przedszkoli, szkół i placówek.
   Link do wideokonferencji:
   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2MTkyNjktZGYzZC00ZjhhLWEzYTktMjIyNDJkMGZiYzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

   Łączę wyrazy szacunku
   Teresa Misiuk
   Lubelski Kurator Oświaty
  • Podziękowanie

   28.02.2022 17:18
  • Informacja na temat nowych przepisów dotyczących karty rowerowej

   24.02.2022 12:24

   Lublin 14.02.2022

   WES.5534.2.2022.JS

   Dyrektorzy
   szkół podstawowych
   woj.lubelskiego


   Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że  od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:

   §  1a.   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

   Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.

   W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej  informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów  nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej. Wsparcie w tym zakresie, jak już wcześniej informowaliśmy (szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową) mogą otrzymać Państwo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Lublinie.

   Z poważaniem
   Kurator Oświaty w Lublinie
   Teresa Misiuk


   Informacja_na_temat_nowych_przepisow_dotyczacych_karty_rowerowej.pdf